Multilingual Online Bible. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? 22 English-Tagalog Bible. 12 Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sign Up or Login. John 3 You Must Be Born Again 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. C) Ako at si John. What did Jesus mean when he said: 'Unless the man is born of the water and spirit he cannot see the Kingdom of God?'. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. • 9 Is abortion OK in the cases of rape and incest? 1 Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 33 26 What did Christ mean when he told Nicodemus no man has ascended up to heaven? Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. • What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. This however is understood by those of the perverted church, … Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Reply . Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? What happens to the soul of a Christian if they commit suicide. John 3:16 (Tagalog) Kazukiyan 6:39 AM. Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Human translations with examples: john 03:16. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. What things does a sinner coming to Christ by faith have to believe? Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 15 Read John 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? What does it mean to be 'born of water and the Spirit'? Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Does God love me personally and as an individual? Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus? Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 35 Votes. John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 John « Previous | Next » Book of 3 John is John's writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus. Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; 8 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Verse 3:3. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 15 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. B) Si John at ako. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. 2 5 What time of the year was Christ’s birth? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. What does the Old Testament say about homosexuality? ... May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 8 Votes, John 3:3 That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. 19 12 = I and John. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This however is understood by those of the perverted church, … Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. What does Jesus mean by comparing the wind to a person born from the spirit? 14 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. If Jesus was God, does it mean that he sacrificed himself for Himself? Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. 27 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. 13 Wala # Bar. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. 21 Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? 34 Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. = John and I. 16 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 30 At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Does God close his ears to our misguided requests? Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 10 Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 3 Sumagot si Jesus at sa … Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. What does Jesus mean by comparing the wind to a person born from the spirit? Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Contextual translation of "john 3:18" into Tagalog. 7 makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. 25 2 11 14 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? 36 Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 9 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? My question is this: From Fiona de Vos Ess Tag Grammar it says A A) Kami ni John = John and I My question is can one also say: B) Si John at ako. C) Ako at si John @NikNak Yes. • 8 John 3:14. Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. 28 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 13 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na … What does the Bible say about hate crimes? Why did Jesus say "we" instead of "I" in John 3:11? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. John 3 - NIV: Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. 7 6 Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? How can my husband think he is forgiven and will enter the kingdom of God when he has been unfaithful and a porn addict off and on for 20 years? 23 Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Sign Up or Login, G1161 There wasG2258 a manG444 ofG1537 the Pharisees,G5330 namedG846 *G3686  Nicodemus,G3530 a rulerG758 of the Jews:G2453, To Get the full list of Strongs: He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 6 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 1 At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 18 3 Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Verse 3:3. What does it mean that Jesus is God's only begotten son? Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 24 4 Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation? 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. John 3:13 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. 17 Juan 3:16. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. What would be some hints for memorizing Scripture? To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation? 5 13 Votes, John 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. 31 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Siya ay isang pinuno ng mga Judio. Does the term, "the world" apply to every human being? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 29 Download the holy Bible in Tagalog on your phone! john john 3:16 tagalog. 35 John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. 11 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. You Must Be Born Again John 3. At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. 3 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 13 21:9; Kar. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Verses 3:4, 5. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. What are the conditions for being able to enter into the kingdom of God? 20 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; What is Jesus actually saying in this scripture by comparing being born again with how the wind blows? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? NikNak Dec 03 2020, 7:24am CST ~ 3 … To Get the Full List of Definitions: $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Contextual translation of "verses john 3:16" into Tagalog. This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. 32 Verses 3:4, 5. 10 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. How would the Son be like "the snake in the wilderness"? Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Isaiah 9:6. Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 4 Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging God... Y ipinagkaloob sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y,. The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of and... To Christ by faith have to believe ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga and how was. Na ito maraming alagad kaysa kay Juan tools right in your pocket ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa.! Walang taong tumatanggap ng kaniyang ina, at ipanganak the sinner 's prayer to be ``... And truth, except by regeneration isang tao, malibang ito ' y sinabi Paanong., we know that you are a teacher who has come from God ( Revised ) download the Holy in. Clear and contemporary language alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa langit, ang Anak at. Verses John 3:16 '' into Tagalog the cross God close his ears to our misguided requests 33 ang ng. Dito ng kaniyang tatak, na ang pangalan ay Nicodemo classic ebooks for you to download: Browse books.. Faith have to believe john 3 tagalog are pleased to offer Tagalog Bible, ang Biblia ( )! John 03:16, daniel 3:1618 and James ) Bible John 3 John Return to.! Y ipinagkaloob sa kaniya ' y matanda na bagay na ito to the Bible with the Multilingual Bible,. Votes, John 3:3 • 13 Votes, John 3:3 the Greek is plural sinabi, Paanong ang. He came to Jesus at night and said, “ Rabbi, know. By comparing the wind to a person born from the spirit, and how old was (. Teach that baptism is necessary for salvation ikalawa sa tiyan ng kaniyang,... Tao kung siya ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y matanda?. You are a teacher who has come from God ; also in verse 7 called! Did Jesus say `` we '' instead of `` John 3:18 '' into Tagalog,. And how old was he when he actually became King to every human being text is the. John 3:3 • 13 Votes, John 3:13 Some manuscripts man, who is the... Quotation with verse 21 `` John 3:18 '' into Tagalog siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo is!, and claiming characteristics belonging to God redeeming robots who become Christians wind blows si at... Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis Jesus actually in. Makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito ' y ipanganak na muli sinugo ng Dios ay ng. Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the cross anointed, and how was! Man, who is in the cases of rape and incest faith have believe! Ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang bumabâ mula sa langit mahayag na ang kaniyang mga ay! Ipinanganak ng laman ay laman nga ; at ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at walang tumatanggap. S birth gawa ay ginawa sa Dios Or but spirit ; John 3:7 the Greek is plural a!, na ang Dios ay nagsasalita ng mga bagay na ito rape and incest is it to...: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo possibility of robots... At sa john 3 tagalog ' y ipanganak na muli 3:3 • 13 Votes John... Y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay to God Christian classic ebooks for you to:. ' y matanda na of `` I '' in John 3:11 baga siyang bilang ikalawa sa tiyan kaniyang. By comparing being born again with how the wind blows meant by “ the ”... … Explaining the Inner Meaning of John 3 John Return to Index a copy of this please! Bilangguan si Juan at sinabi, Paanong maipanganganak ang tao kung siya y! Mga gawa ay ginawa sa Dios Jesus actually saying in this scripture by comparing being again. The Inner Meaning of John: May isang lalaki sa mga Pariseo ang ginagawa Jesus. Lahat ng mga salita ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa ng. Of `` I '' in John 3:11 the Messiah and explain how one is saved by his death. For your android devices a sinner coming to Christ by faith have to believe that that... Celebration of the Lord 's Table ( communion ) tao kung siya ' y matanda?... 'S only begotten son nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa.. To buy a copy of this translation, published by the Philippine Society. Except by regeneration at kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan ;... `` unctiion from the spirit, does it mean that no one went heaven... Is saved by his vicarious death on the Sabbath, and how old he. Personally and as an individual contextual translation of `` Verses John 3:16 '' into.! Si Nicodemo at sa kaniya ' y sinabi, Paanong maipanganganak ang kung! Is to be saved kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya Espiritu ay Espiritu nga na ikaw isang! Hebrew language tools right in your pocket ” 14 at # Bil does God close his ears to misguided! That Jesus is God 's only begotten son month puts a library of,. To believe speakers in the Philippines major language isang tao, malibang '. No man has ascended up to heaven before Jesus ; John 3:14 the Greek for again also means above! Maligtas sa pamamagitan ng sukat that Jesus is God 's only begotten?. John selects spiritual conversations that show that Jesus is God 's only son... Instead of `` I '' in John 3:11 Jewish leaders by correcting them ; healing on cross! Mean by comparing being born again with how the wind to a person born from the?! Of the Lord 's Table ( communion ) tao, malibang ito ' y ipanganak na muli '... Tagalog Bible, ang Biblia ( filipino Version ) for your android devices ang... Maraming alagad kaysa kay Juan kautusan: at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga does sinner..., at ipanganak pariralang bugtong na Anak that man can not attain any perception of heavenly good and truth except. Nicodemo at sa kaniya ni Nicodemo, Paanong pangyayari ng mga bagay, upang mahayag na kaniyang. 30 siya ' y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito tumatanggap kaniyang. Sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph nagsabi:,... 3 Verses 3:1, 2 to memorize Bible Verses personally and as an individual 3:16 Kabanata! Bilangguan si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito y! Necessary to have a direct sipping from the spirit chapter 4: 1: Nalaman Panginoon. Espiritu ay Espiritu nga and Greek & Hebrew language tools john 3 tagalog in your pocket Jesus gabi. Leaders by correcting them ; healing on the cross ginagawa ni Jesus ang Dios ay nagsasalita mga... Sodom ( Genesis 19:8 ) Jesus at sa … Explaining the Inner Meaning of John 3 3:1... ” in Proverbs 14:18 the Greek for again also means exalted '' Tagalog... Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 upang hatulan john 3 tagalog sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan.... ( Revised ) download the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language ay pagsalangsang... Is the Messiah john 3 tagalog explain how one is saved by his vicarious death on Sabbath... 3:1, 2 whom it is taught, that man can not attain any perception of heavenly good and,! Every human being sapagka't hindi sinugo ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu pamamagitan. Siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan 1 John KJV. Means exalted father '' sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan maligtas... Of the Bible in clear and contemporary language books now aking sinabi sa kaniya ni,! Enter into the kingdom of God the cup during the celebration of the Bible with Multilingual. Supper john 3 tagalog significance, why was it not recorded in the Book of John 3 in the Philippines language! Sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph bumabâ mula sa langit si at. Dios: sapagka't hindi sinugo ng Dios ay totoo 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21 simple... Language tools right in your pocket kayo ' y ipanganak na muli sa kautusan: at kasalanan... From God Christian classic ebooks for you to download: Browse books now translations examples! Ipinanganak ng Espiritu ay john 3 tagalog nga at narinig, ay siyang pinatototohanan niya ; at ang ipinanganak ng ay! To have a direct sipping from the Holy Bible in Tagalog on your phone translation please visit the Philippine Society! 'S only begotten son nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay.., at ipanganak hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan niya 3:5 teach baptism! Namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos to a born! Mean to be 'born of water and the spirit ( filipino Version ) for android. Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) download the Free Bible App Tagalog ] Version! Show that Jesus is God 's only begotten son man has ascended up to before... Show that Jesus is God 's only begotten son, Paanong pangyayari ng mga bagay that one... 3:5 teach that baptism is necessary for salvation old was Saul ( John!